FeedIndex
Filter: colour  view all


A book of fairy tales with castles, towers, witches, princes and princesses ... Meanwhile, I am drawing on chequered bed linen, a witch mowing the lawn in the castle garden, a healing potion in a bottle of shampoo, a fairytale tower as a silo for storing corn. Maša Ogrizek wrote in her critique: “The excellent illustrations by Alenka Sottler wittily parody the ideology and aesthetics of commercials and television series, by which they also have a reverse affect on the (ironic) perception of the text itself.”

Knjiga pravljic z gradovi, stolpi, čarovnicami, princi in princesami ... Medtem pa jaz rišem na karirastem platnu za posteljnino čarovnico, ki s kosilnico kosi travo v grajskem vrtu, zdravilni napoj v plastenki za šampon, pravljični stolp kot silos za koruzo. Maša Ogrizek je v kritiki zapisala: »Odlične ilustracije Alenke Sottler posrečeno parodirajo ideologijo in estetiko oglasnih sporočil ter televizijskih nadaljevank, s čimer vzvratno vplivajo tudi na (ironizirano) percepcijo samega besedila.«Earth and Colours | Zemlja in barve
My Cinderella is a story of a girl whom human circumstances have left out in the cold. But other creatures come to her aid – the little birds that love Cinderella, who understand and help her to attain love and fulfilment. The book received awards all over the place: Golden Apple in Bratislava, Ibby Honour List, Levstik Award, Prize for the Most Beautiful Slovene Book …

Moja Pepelka je zgodba o deklici, ki so ji človeške okoliščine obrnile hrbet. A v pomoč ji priskočijo druga živa bitja – ptički, ki jo imajo radi, se z njo sporazumevajo in ji pomagajo, da doseže ljubezen in izpolnitev. Knjiga je bila nagrajena na vseh koncih in krajih: zlato jabolko v Bratislavi, Ibby častna lista, Levstikova nagrada, nagrada za »najlepšo slovensko knjigo« …


A Little Odyssey talks of poet’s childhood journey from Slovenia to Serbia by train to see his parents. I added to the maps of the former Yugoslavia, where the letters appear as scattered names of towns, rivers and mountains, with drawings using simple pens – colour biros in red, green and blue, which were used in the country at the time.

»Mala odiseja« govori o pesnikovem otroškem potovanju z vlakom iz Slovenije v Srbijo k staršem. Zemljevide bivše Jugoslavije, kjer se črke pojavijo kot razmetana imena krajev, rek in gora, sem nadgradila z risbo s preprostimi pisali – barvnimi kuliji v rdeči, zeleni in modri barvi, ki so bili v rabi v tedanji državi.


“I remain amazed, astounded. I almost didn’t know what to say. I had not known of Alenka Sottler. And then this book arrived, so pristine, intense, delicate, alluring, yet – at the same time – clear, precise, classical … Firmly grounded, but also – through the magic which is given to great illustrators – vibrant,” wrote Italian critic Walter Fochesato about the book.

»Ostajam začuden, osupel. Skoraj ne vem, kaj bi rekel. Nisem poznal Alenke Sottler. In potem pride ta knjiga, tako pristna, močna, nežna, mikavna, a vendar hkrati jasna, natančna, klasična ... Nepremična, a kljub temu – zaradi čarovnije, ki so je zmožni veliki ilustratorji – prekipevajoča,« je zapisal o knjigi italijanski kritik Walter Fochesato.